heroesAANMELDINGSFORMULIER (eerste 3x gratis meetrainen)

Dit formulier in zijn geheel invullen. Jeugdleden moeten hun ouders dit laten invullen.

De aanmelding is pas compleet na inzage van een geldig legitimatiebewijs door trainer of ledenadministratie.

Na verzending komt deze aanmelding automatisch bij de ledenadministratie.

€ 15,- inschrijfgeld wordt geind via de contributie. 

Afzender ledenadministratie (leden@helminkheroes.nl

  • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Helmink Heroes Zwijndrecht (HHZ) om van bovenstaand reknr de jaarlijkse contributie af te schrijven en gaat akkoord met de inhoud van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
  • Ondergetekende verleent hierbij toestemming voor het gebruik van aangegeven mailadres voor verenigingszaken, nieuws en facturatie.
  • Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan HHZ om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HHZ.
  • Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

 

Regelementen:

1. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd.

2. Elk lid wordt geacht taken te verrichten:

a. Tafelen of fluiten bij thuiswedstrijden van andere teams, of andere taken worden ingedeeld door het wedstrijdsecretariaat en/of het bestuur. (min 2 taken per seizoen voor Recreanten)

b. Bij teams U10, U12 en U14 worden de ouders van de speler/speelster geacht de taken van het tafelen uit te voeren.

c. Indien je een ingedeelde taak door omstandigheden niet kunt uitvoeren dien je tijdig zelf een goede vervanger te regelen

3. Elk wedstrijdspelend lid vanaf 15 jaar, die nog niet in bezit is van een scheidsrechters F-diploma, wordt geacht deze scheidsrechterscursus te volgen.

4. Als wedstrijdspelend lid ben je verplicht om in een wedstrijdtenue (shirt en broekje) van de vereniging te spelen.

a. Tenues worden door de vereniging aangeschaft en blijven in het bezit van de club. Elk wedstrijdspelend lid betaald 15,- euro per jaar voor het gebruik van een tenue.

b. Schoenen en sokken dien je zelf aan te schaffen.

c. Voldoe je in een wedstrijd niet aan de tenue-eisen, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de eventuele boetes.

5. Voor uitwedstrijden worden de spelers geacht onderling vervoer te regelen, bij de teams van de jongere leden dient dit door de ouders te worden gedaan.

6. Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt stilzwijgend verlengd (verenigingsrecht art. 36).

7. Opzegging van het lidmaatschap dient een maand van te voren, dus vóór 1 mei en uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie te gebeuren.

8. Elk lid, trainer of coach van HHZ dient zich te houden aan onderstaande gedragscodes:

a. Wat hoort: sportief gedrag, beslissingen van de scheidsrechter accepteren, dragen van correcte kleding, spelerskaart of identiteitsbewijs bij elke wedstrijd bij je hebben, hand opsteken bij een persoonlijke fout, hand geven aan de tegenstander voor en na elke wedstrijd, scheidsrechter en juryleden bedanken na elke wedstrijd. Correct gedragen tegen over elkaar en ook voor en na de wedstrijd correct gedragen.

b. Wat hoort niet: dragen van sieraden en petten, schelden (ook niet naar teamgenoten), discriminerende opmerkingen maken, obscene gebaren maken e.d.

c. Drankmisbruik en/of drugs gebruik zijn verboden. Wanneer een lid zich niet gedraagt volgens de gedragscodes, kan het bestuur besluiten dit lid te royeren

Met ondertekening ga je akkoord met deze voorwaarden!